Triggerenter Problem

YAYYYYYYYYYYYYY it works. thank you